DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Richtlijnen Bijdrage leefbaarheidsinitiatieven

Voor het toekennen van bijdragen  hanteert Stichting Dorpsraad Beek en Donk de volgende richtlijnen:

1. Subsidiegelden zijn bedoeld voor initiatieven uit de kern Beek en Donk

2. Aanvragen kunnen ingediend worden door personen, verenigingen of stichtingen.

3. Aanvraagformulieren kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de Dorpsraad Beek en Donk.

4. Een aanvraag gaat altijd vergezeld van een begroting of een offerte voor de, te maken, kosten.

5. Burgerinitiatieven waarvoor een bijdrage gevraagd wordt, dienen een maatschappelijk karakter te hebben, geen persoonlijke of zakelijke doelen na te streven en bestemd te zijn voor de inwoners van Beek en Donk.

6. De bijdrage mag niet bedoeld zijn om persoonlijke- of verenigingsevenementen geldelijk te steunen om een begroting sluitend te maken. Initiatieven die een aanwijsbare bijdrage leveren aan de leefbaarheid en waarvoor directe kosten gemaakt moeten worden komen wel in aanmerking.

7. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Leefbaarheidsinitiatieven die bestaat uit drie leden van Dorpsraad Beek en Donk. De commissie beoordeelt de aanvragen autonoom en beslist over al dan niet toekennen van een bijdrage, de hoogte van de bijdrage en de argumentatie van hun beslissing.

8. Indien bovenstaande richtlijnen geen uitkomst bieden, beslist de commissie.

 Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage vul dan hier het formulier in.